Radionica doznake u panjači običnog graba

Obnova šuma i šumskog zemljišta

Obnova šuma i šumskog zemljišta provest će se na površini od 210,65 ha s ciljem sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa 91LO, ilirske hrastovo-grabove šume, E.3..5. (Epimedio-Carpinetum betuli) unutar ekološke mreže Natura 2000.

Provedbom ove aktivnosti u degradirane sastojine i jednu kulturu četinjača posadit će se sadnice hrasta kitnjaka. Time će se vratiti autohtona vegetacija na ukupno 28,02 ha šumske površine koja je sada obrasla alohtonim vrstama, a 182,63 ha degradirane površine, panjače i šikare graba prevest će se u viši uzgojni oblik što će doprinijeti poboljšanju strukture, stabilnosti i otpornosti šumskih ekosustava na klimatske promjene i poboljšanju općekorisnih funkcija šuma.

U sklopu ove aktivnosti provesti će se radovi pripreme staništa, sadnje sadnica, zaštite i njege novopodignutih šumskih sastojina prilikom kojih će se ukloniti strane invazivne vrste.

CroatianEnglish
Skip to content