U prostorijama Direkcije Hrvatskih šuma d.o.o. dana 15. lipnja 2022. godine potpisani su ugovori za predmet nabave Obnova šuma i šumskog zemljišta sufinanciranih iz EU sredstava u sklopu projekta Karlovac Karst. Ugovori su ukupne vrijednosti 11.572.074,00 kuna.

Gotovo 400.000 sadnica hrasta kitnjaka čeka sadnju

Ispred Hrvatskih šuma prisustvovali su Mario Klobučar, direktor Sektora za zelenu energiju i projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte, Blaž Štefanek, rukovoditelj Službe za projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte i Tomislav Lipošćak, voditelj projekta Karlovac Karst. Ispred odabranog izvođača Obrt za usluge u šumarstvu Marjanović prisustvovao je Dario Marjanović.

Obnova šuma i šumskog zemljišta provest će se na površini od 210,65 ha s ciljem sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa 91LO, ilirske hrastovo-grabove šume, E.3.1.5. (Epimedio-Carpinetum betuli) unutar ekološke mreže Natura 2000. Predviđena je sadnja više od 380.000 sadnica hrasta kitnjaka do kraja 2023. godine.

Projektom “Karlovac Karst” predviđena je i sadnja gotovo 400.000 sadnica hrasta kitnjaka

Povratak autohtone vegetacije na 210,65 hektara

Provedbom ove aktivnosti u dosadašnje degradirane sastojine i jednu kulturu četinjača posadit će se sadnice hrasta kitnjaka. Time će se vratiti autohtona vegetacija na ukupno 28,02 ha šumske površine koja je sada obrasla alohtonim vrstama, a 182,63 ha degradirane površine, panjače i šikare graba prevest će se u viši uzgojni oblik što će doprinijeti poboljšanju strukture, stabilnosti i otpornosti šumskih ekosustava na klimatske promjene i poboljšanju općekorisnih funkcija šuma.

U sklopu ove aktivnosti provesti će se radovi pripreme staništa, sadnje sadnica, zaštite i njege novopodignutih šumskih sastojina prilikom kojih će se ukloniti strane invazivne vrste.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CroatianEnglish
Skip to content